Αρχική σελίδα
Κουπόνι ΟΠΑΠ
Αποτελέσματα
Προιστορία U-O
Best Under
Best Over
Αντίπαλοι
Αποδόσεις Un-Ov
Διοργανώσεις
Αποδόσεις άσσου
Αποδόσεις διπλού
Αποδόσεις 1X2
Κωδικοί ΟΠΑΠ
Σκορ/Αποδ.U-O
Ημ.Τελ./Αποδ.U-O
Θεωρία Under Over
Φιλικά sites
stoixima
στοιχημα
Ειδήσεις στοιχημα
bxpbet
bookenemy
freebets

Τα στατιστικά των αντιπάλων για under & under
εντός για τη γηπεδούχο και εκτός για τη φιλοξενούμενη

ΚωδΔιορΓηπεδούχοςunder-overΦιλοξενούμενηunder-overΑπόδοση underΑπόδοση overΠοσοστό % underΠοσοστό %overΣκορ
100ΑΡΓΟΛΙΜΠΟ5-2uuuuOOuΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ.6-0uuuuuu1.402.2084.6215.383-0
101ΒΕΛΑΝΤΕΡΛΕΧΤ8-7OOOOuuuOOuuuuuOΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ9-6OuuOOuOuuuuuOOu2.001.5056.6743.330-0
102ΓΕΚΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ4-11OuOOuOOuOOOOOuOΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ5-10uuOuOOuOOOOOuOO2.301.3530.0070.002-0
103ΑΓΠΑΡΣΕΝΑΛ11-5OuOOuuuuuuuuuOOuΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ9-7uuuOuOuOOOuuuuOO2.001.5062.5037.503-1
104ΑΓΤΤΣΑΡΛΤΟΝ14-5uOuuuuOuuuOuuuuuOuOΜΠΑΡΝΣΛΕΪ11-9uOOuOuuuOuuuuOuOOOOu1.601.8564.1035.901-2
105ΑΓ1ΚΡΟΟΥΛΙ12-7OOOuuuOuuuOuuuuuOuOΤΡΑΝΜΙΡ10-10OOuuuuuuOuOuOOuOOuOO1.601.8556.4143.592-0
106ΑΦΚΓΚΡΙΜΣΜΠΙ8-13uOOuOOuOOuOOuOuuuOOOOΧΑΛΙΦΑΞ8-13OOOOuOuOuOOuuuOOOOuuO--38.1061.900-1
107ΑΦΚΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ8-13OOuOuuOOOOOOOOOuOuuuuΚΕΜΠΡΙΤΖ14-6OuuuuuuuuOuuuuOuOOuO--53.6646.342-0
108ΑΦΚΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ10-11uOuuOOuOOuOuOOOOuuOuuΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ8-13uOOuOOOOOuOuuOOuOuOOu--42.8657.141-2
109ΑΦΚΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ12-8uuOuuOOOOuuuOuOuuOuuΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ12-9OOOuuuuOOuuOuOOuuuuOu--58.5441.460-0
110ΣΤΣΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ6-10uuOuOuOOOuOuOOOOΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ8-7OuuOOOOuuOuOuuu--45.1654.843-2
111ΣΚ1ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ4-11OOOOOuOOuuOOOOuΦΟΡΦΑΡ5-11uOOOuuOuOOOOOOOu--29.0370.973-0
112ΓΑΚΡΕΝ9-8OuuOOuuOOuuuOuOOuΑΝΖΕ8-8OOuOOuuOuuuOuuOO1.601.8551.5248.483-2
113ΑΡΓΒΕΛΕΖ ΣΑΡΣΦΙΛΝΤ4-3uOuOuOuΚΙΛΜΕΣ5-1uuuuuO1.452.1069.2330.771-3
115ΕΚΥΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ7-10uuuOOuOOOuuOuOOOOΟΦΗ11-6uuuOOuOOuuuOuuuOu1.701.7552.9447.061-0
116ΕΚΥΠΑΟΚ5-12OOuOuOOuOuOOOOOOuΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ8-9uOuuOuOuOuuOOOOOu1.701.7538.2461.761-0
117ΣΟ1ΕΡΕΜΠΡΟ1-0uΜΑΛΜΕ0-1O1.751.7050.0050.001-2
118ΣΟ1ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ1-0uΜΙΑΛΜΠΙ1-0u1.701.75100.000.001-1
119ΣΟ1ΧΑΚΕΝ1-0uΧΑΛΜΣΤΑΝΤ0-1O1.751.7050.0050.003-0
120ΤΟΚΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ8-6uOuuOuuOOuuuOOΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ9-6uuOOOuuuOuOuuuO1.751.7058.6241.382-5
121ΣΟ1ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ0-1OΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ0-1O1.651.800.00100.002-3
122ΕΛΒΑΑΡΑΟΥ4-10OOuOOOuOOuOOuOΛΟΥΚΕΡΝΗ7-7OuOuuuOOuOuOuO1.851.6039.2960.711-2
123ΕΛΒΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ7-7uOuOuuOuOOuOOuΤΟΥΝ6-8OOuOuuOuOOOOuu1.751.7046.4353.570-5
124ΑΡΓΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ2-4uuOOOOΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ3-3uOOuOu1.402.2041.6758.332-3
125ΔΑΝΒΙΜΠΟΡΓΚ3-9OOOOuOOOuOuOΑΑΛΜΠΟΡΓΚ0-12OOOOOOOOOOOO1.901.5512.5087.500-2
126ΒΕΛΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ9-6uuuOOuuuuOOOOuuΓΚΕΝΚ8-7OOuuOuOOOuuuuuO1.901.5556.6743.332-0
127ΓΕΚΜΠΑΓΕΡΝ4-11OuuuOOOuOOOOOOOΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ7-8uOOuuOuOOOuuuOO--36.6763.335-1
128ΕΛΒΒΑΣΙΛΕΙΑ6-8OuOOOOOuuOuuOuΖΥΡΙΧΗ5-9uOOOuOOOOuOOuu1.901.5539.2960.714-2
129ΑΓΠΕΒΕΡΤΟΝ6-10uuOOuOOOuOuOuOOOΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ12-4OuuOuuuOuuuuuuuO1.801.6556.2543.752-3
130ΑΓΠΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ4-11OuOOOOOOOuOuuOOΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ7-9uOOOuuuuuOOOOuOO--35.4864.522-2
131ΓΑΚΓΚΙΝΓΚΑΜΠ12-5OuuOuOuuuuuuOuuuOΜΟΝΑΚΟ12-5uOuuOuuOuuuOuuOuu1.502.0070.5929.411-1
132ΙΣΚΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ1-15OOOOOuOOOOOOOOOOΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ4-13uOOOOOOOOuOuOOuOO2.101.4515.1584.851-2
133ΠΟΚΜΠΕΝΦΙΚΑ8-5OOuuuOuuuuuOOΠΟΡΤΟ6-8OuOOuuOuuOOuOO1.651.8051.8548.153-1
134ΑΡΓΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ5-1uOuuuuΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ2-4uOuOOO1.402.2058.3341.670-0
135ΑΡΓΝ. ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ4-2uOOuuuΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ5-1Ouuuuu1.402.2075.0025.000-1
136ΠΟΚΡΙΟ ΑΒΕ9-5uuOuuOOuuuOuuOΜΠΡΑΓΚΑ8-5uuuOuuOOOOuuu1.452.1062.9637.042-0
137CLAΛΑΝΟΥΣ3-3OOuuOuΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ2-5OuuOOOO1.452.1038.4661.542-1
138ΑΡΓΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ3-3OuuuOOΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ4-3uuuuOOO1.402.2053.8546.150-0
139ΑΜΕΝΕΑ ΥΟΡΚΗ2-0uuΦΙΛΑΔ. ΓΙΟΥΝ.1-2uOO1.751.7060.0040.002-1
140CLAΚΛΑΜΠ ΛΕΟΝ 3-4OOOOuuuΜΠΟΛΙΒΑΡ-1.851.602-2
141CLAΚΡΟΥΖΕΪΡΟ7-12OuOOOuuOOuuOOuuOOOOΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ-1.801.651-1
142ΔΑΝΟΝΤΕΝΣΕ6-6uOuOuuOOOuuOΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ6-6OOuOuuOuOOuu1.651.8050.0050.000-1
143ΔΑΝΕΣΜΠΙΕΡΓΚ6-7OOOuOOuuOOuuuΡΑΝΤΕΡΣ9-3OOuuuuOuuuuu1.751.7060.0040.002-2
144ΙΤ2ΚΡΟΤΟΝΕ10-7OuOuOOOuuOuOuuuuuΒΑΡΕΖΕ9-8uOuOuuOuuOuOOOuuO1.502.0055.8844.123-2
145ΓΕ2ΑΟΥΕ6-9uuOuOOOOuuuOOOOΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ8-7uOuOuOOuOuOuOuu1.651.8046.6753.332-0
146ΓΕ2ΚΟΤΜΠΟΥΣ6-9OOOOuuOOOuOuuOuΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ6-9uOOOOOuuuOOuuOO1.701.7540.0060.001-1
147ΓΕ2ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ10-5uOuuuuuOOuuuuOOΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ.8-7uOOuOuOuOuuuuOO1.651.8060.0040.000-3
148ΔΑΝΒΕΣΤΣΑΕΛΑΝΤ8-4uOuuOOuuOuuuΚΟΠΕΓΧΑΓΗ6-6OuOOOuuOuuuO1.751.7058.3341.670-1
149ΣΟ1ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ0-1OΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ0-1O1.751.700.00100.005-0
150ΣΟ1ΓΚΕΦΛΕ0-1OΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ1-0u1.551.9050.0050.003-0
151ΣΟ1ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ1-0uΚΑΛΜΑΡ0-1O1.601.8550.0050.001-3
152ΣΟ1ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ0-1OΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ1-0u1.751.7050.0050.001-0
153ΤΟΚΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ8-6uOuuOOuOuOuOuuΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ11-4uOuuuuuuOOOuuuu1.651.8065.5234.481-3
154ΕΛΒΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ4-10uOOuuOOOuOOOOOΣΙΟΝ10-5uuuuOuOuOuuOOuu1.851.6048.2851.720-0
155ΕΛΒΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ11-4uuuOuuuOuuOuuuOΛΩΖΑΝΝΗ4-10uuuOOOuOOOOOOO1.751.7051.7248.280-0
156ΑΡΓΟΛ ΜΠΟΪΣ4-2uuuOuOΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ6-1uuuuOuu1.402.2076.9223.081-1
157ΒΕΛΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ8-7OuuOOOuuOuuOuOuΛΟΚΕΡΕΝ7-8OOOOOuuuuOOuuuO1.901.5550.0050.002-2
158ΓΕ1ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ.7-8uOOuOOOuuOuOOuuΑΝΝΟΒΕΡΟ6-9OuuuOOOOOuuuOOO1.901.5543.3356.672-3
159ΙΤ2ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ14-3uuuuuuuuuOuuuuOuOΕΜΠΟΛΙ11-6OuuOuuOuuOOuuuuuO1.502.0073.5326.472-1
160ΙΤ2ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ8-9OOuuuuOuOOOuuOOuOΑΒΕΛΙΝΟ13-4uuuOOuOuuuOuuuuuu1.651.8061.7638.242-2
161ΙΤ2ΚΑΡΠΙ12-5uuuuuOuuuuOuOOuuOΜΟΝΤΕΝΑ10-7uuOOuOuuuOuuuuOOO1.502.0064.7135.292-2
162ΙΤ2ΜΠΑΡΙ8-9uuOOuOOOOOuOuuuuOΛΑΤΙΝΑ12-5OuuuuuOOuuOuuuuOu1.452.1058.8241.180-1
163ΙΤ2ΜΠΡΕΣΙΑ8-9OuOuOOuuOOOOuuuuOΠΑΝΤΟΒΑ8-9uOOuuOOuuOOuOuOuO1.551.9047.0652.941-3
164ΙΤ2ΝΟΒΑΡΑ11-6OuOOuOuuuuOOuuuuuΤΡΑΠΑΝΙ9-8uuOOuuOOOuOuuOuuO1.551.9058.8241.183-1
165ΙΤ2ΠΑΛΕΡΜΟ9-8OOOuuOOOOuuuuOuuuΡΕΤΖΙΝΑ8-9uOuuOuuOOOuuuOOOO1.601.8550.0050.001-0
166ΙΤ2ΣΠΕΤΣΙΑ9-8uuuuOOOOuuOuOOuuOΣΙΕΝΑ11-6OOuuOuuuuOuOOuuuu1.551.9058.8241.181-0
167ΙΤ2ΤΕΡΝΑΝΑ10-7uOOuOOuuuuOOuOuuuΠΕΣΚΑΡΑ10-7OOuuOuuOuuOOuuuuO1.551.9058.8241.181-0
168ΙΤ2ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ11-6OuuuuOuuOuOOuOuuuΤΣΕΖΕΝΑ12-5OOuuuOuuuuOuOuuuu1.452.1067.6532.351-0
169ΠΟΡΓΚΙΜΑΡΑΕΣ7-6uOuuuuOOuOOuOΑΡΟΥΚΑ7-6OuuuuOOuuOOOu1.452.1053.8546.152-3
170ΑΡΓΜΠΕΛΓΡΑΝΟ4-2OuuuuOΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ3-3OOuuuO1.402.2058.3341.671-2
171ΑΡΓΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ4-3OuuOuOuΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ4-2uOuuOu1.402.2061.5438.460-1
172CLAΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ-ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-1.601.852-0
173ΑΓΤΓΟΥΙΓΚΑΝ9-12OOOuOuOuOOuuOOuuOOOuuΡΕΝΤΙΝΓΚ11-10uuuOuOOuOuuOuuOOuOOuO1.701.7547.6252.383-0
174ΑΓΤΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ15-6uOOuuuuuuOuOuuuOuuOuuΓΕΟΒΙΛ9-12uuuOuOuOOuOOuOOuOOuOO1.851.6057.1442.860-0
175ΑΓΤΜΠΟΡΝΜΟΥΘ11-10OuOuOOuuuuOuuOuuOuOOOΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.16-5OuuOuuuOuuuuuuuuuuuOO1.801.6564.2935.712-4
176ΑΓΤΤΣΑΡΛΤΟΝ14-5uOuuuuOuuuOuuuuuOuOΜΠΟΛΤΟΝ10-11uOOOuOuuuOuOOOuuOuOuO1.551.9060.0040.000-0
177ΑΓΤΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ10-11uOuOuOOOOuuOuuOuOOOuuΜΠΡΑΪΤΟΝ16-5OuuuuuOuuuOuuuuuuuOuO1.502.0061.9038.101-1
178ΑΓ1ΓΟΥΛΒΣ15-6OOOuuuuuuuuuuuOuuOuOuΡΟΔΕΡΑΜ10-11OOuuuOuOOOuuOOOOuuuOu1.801.6559.5240.486-4
179ΑΓ1ΚΑΡΛΑΪΛ9-12OOuuOOOuOOuOOOOuOuuuuΓΟΥΟΛΣΟΛ15-6uuOuuuOuuuuuOuOuOOuuu1.601.8557.1442.861-1
180ΑΓ1ΚΟΒΕΝΤΡΙ6-15OOuOuOOOOOOOuOOuOOuuOΣΟΥΙΝΤΟΝ13-8uuuOOOOOuuOuuuuOuuuOu1.901.5545.2454.761-2
181ΑΓ1ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ9-12uuOuOuuOOOOOOOuuOuuOOΟΛΝΤΑΜ12-9OOOOuuOuuOuuuuuuOOuuO1.701.7550.0050.000-1
182ΑΓ1ΚΡΟΟΥΛΙ12-7OOOuuuOuuuOuuuuuOuOΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ11-10OuOuuOOOOOuOuuOOuuuuu1.601.8557.5042.502-1
183ΑΓ1ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ10-11OuuuuOuOOuOOuOOOuuOOuΠΡΕΣΤΟΝ14-7uOOuuOuuuOuuuuOuOOuuu1.651.8057.1442.861-0
184ΑΓ1ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ8-13OOOuuOuuuOOuOOOOOOuOuΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ8-13OuOOOuOOuuOOuuOuuOOOO1.901.5538.1061.902-1
185ΑΓ1ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ9-12uOOOuuOOuOOuuOuOOuOOuΜΙΛΤ. ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ6-15uOuOOOOOuuOOuOOuOOOOO1.901.5535.7164.291-0
186ΑΓ1ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ16-5uuuuOuuuuOuuuuOuuOuOuΚΡΟΥ8-13uuOuOuOOOOuOOuOOuOuOO1.751.7057.1442.861-3
187ΑΓ1ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ10-11uuuuOOOuuOOOOuuOuuOOOΤΡΑΝΜΙΡ10-10OOuuuuuuOuOuOOuOOuOO1.901.5548.7851.222-0
188ΑΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ11-10OuuOOuOuOuOuuOOuOuOuuΜΑΝΣΦΙΛΝΤ14-7uuuOuuuOOuuOOuuuOuuOu1.502.0059.5240.481-1
189ΑΓ2ΓΟΥΙΚΟΜ14-7uuOuOOOOuuuOuuuuuOuuuΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ17-4uuuOuuOuuuuuuOuOuuuuu1.502.0073.8126.191-1
190ΑΓ2ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ14-7uOuOuuuOuuuuuOOOuuuOuΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ.13-8OuuuuOuOuuuuuOOuOOOuu1.502.0064.2935.712-2
191ΑΓ2ΜΟΡΚΑΜ11-10uuOOOuOOuuOuOuOuuOOuuΣΚΑΝΘΟΡΠ12-9uOuuOuOuOOuOuuOuOOuuu1.551.9054.7645.241-1
192ΑΓ2ΜΠΕΡΙ14-7uOOuuuuOuuuOOuuuuOuOuΠΛΙΜΟΥΘ12-9uOOuOuuuuuOuOuOOOuuuO1.551.9061.9038.104-0
193ΑΓ2ΟΞΦΟΡΝΤ13-8OOuuuuuuOuOOuuuOOOuuuΓΙΟΡΚ11-10uOOuOOOOOuuuOuuOOuuuu1.502.0057.1442.860-1
194ΑΓ2ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ6-15OOuuOOOOOOOOuOuOuOOOuΣΑΟΥΘΕΝΤ12-9uOOuuuOuOuuuuuOuOOOuO1.551.9042.8657.140-3
195ΑΓ2ΤΟΡΚΙ14-7uOuOOuuuuuuOuOuuuOOuuΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ9-12OuOOOOuOOuOuuOuuOOOuu1.601.8554.7645.240-1
196ΑΓ2ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ8-13OOOOuOOOuuOuOOuOOuuuOΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ16-5uuuuOuuuuOuuOuuuuuOOu1.551.9057.1442.861-2
197ΑΓ2ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ14-7uOuuuuOuuuuuuOOOOuOuuΕΞΕΤΕΡ9-12uuuOOOuOOuOuOOOuOOuOu1.601.8554.7645.241-1
198ΔΑΝΜΠΡΟΝΤΜΠΙ5-7uuuOOuOOOOOuΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ5-8uOOuOOuOOOuOu1.751.7040.0060.003-1
199ΑΓΤΜΠΛΑΚΠΟΥΛ15-6uuuOuuOOuuuuuuuOuuuOOΜΠΕΡΝΛΙ11-10OuOOuuOuOuuuOOuuOOOuu1.551.9061.9038.100-1
200ΔΑΝΑΑΡΧΟΥΣ5-7uOOuOuOOuOOuΜΙΝΤΙΛΑΝΤ6-6uOuuuOOuOOuO1.751.7045.8354.170-4
201ΤΟΥΚΑΪΣΕΡΙ ΕΡΣΙΓΕΣ.7-7OuuOOuuOOuOuuOΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ6-8uOuuOOOOuOuOuO1.651.8046.4353.570-5
202ΓΑ2ΑΡΛ11-5uuOuuuuuuOuuuOOOΛΑΒΑΛ10-6uOuOuuuuuOOuuOuO1.502.0065.6334.381-1
203ΓΑ2ΚΛΕΡΜΟΝ13-3OOuuOuuuuuuuuuuuΑΝΖΕ8-8OOuOOuuOuuuOuuOO1.551.9065.6334.381-1
204ΓΑ2ΜΕΤΣ11-5uuuOOuuuOuuOuuuOΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ13-3uuuuuOOuuuuuOuuu1.701.7575.0025.001-0
205ΓΑ2ΝΑΝΣΙ10-6uuOOuOuuuOuOOuuuΝΤΙΖΟΝ11-5OuuOuuuuOOuuuOuu1.502.0065.6334.382-1
206ΓΑ2ΝΙΜ7-9OOuOuOOuuuOOuOOuΙΣΤΡ4-12OOOuuOOuOOOuOOOO1.651.8034.3865.631-0
207ΓΑ2ΝΙΟΡ8-8uuuuOOOOuOOuuOOuΜΠΡΕΣΤ11-5OuOuOuuuuuOOuuuu1.502.0059.3840.631-2
208ΓΑ2ΤΡΟΥΑ8-8uOOOOuuOuOOuuOuuΚΡΕΤΕΪΓ4-12OOuuOuOOOuOOOOOO1.801.6537.5062.500-3
209ΓΑ2ΧΑΒΡΗ11-5uuOuuuOOuOOuuuuuΤΟΥΡ6-10OOOuuOOOOuOOuOuu1.551.9053.1346.882-2
210ΑΓΤΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ8-13OuuOuuOOOOOuOOuOuOuOOΝΤΕΡΜΠΙ9-12OOOOuOOuOuuOOuOuuuOuO1.751.7040.4859.520-2
211ΓΑ1ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ7-9uOOOOOOOuuuOuuOuΡΕΝ8-8OOuuuOuuuOuOOOuO1.502.0046.8853.130-0
212ΙΣ1ΑΤΛ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ6-11OOOOOuOOOuuOOOuuuΕΛΤΣΕ4-12OOOuOOuOOOOOOuuO1.851.6030.3069.702-0
213ΑΓ1ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ12-9OuOOOuOOuuuuuuOuuOuuOΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ9-12OOOOuuuuOOOOOOOuuuuOu1.701.7550.0050.001-0
214ΑΓ1ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.14-7OuuuuOOOuuuOOuOuuuuuuΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ11-10uuuOOOOuuOOOOuOuOuuuu1.601.8559.5240.481-0
215ΣΚΠΙΝΒΕΡΝΕΣ8-8OuuOOOuOuOuuuuOOΑΜΠΕΡΝΤΙΝ9-8OOOuuuOuOOuOuOuuu1.651.8051.5248.480-0
216ΤΟΥΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ4-11uOOOOOOOuuOuOOOΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ9-5uuuuOuuOOuuOuO1.651.8044.8355.170-1
217ΓΕ2ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ6-9uOuuOOOOuOuOOuOΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ6-9uOuuOuOOOOuOuOO1.701.7540.0060.003-2
218ΓΕ2ΜΟΝΑΧΟ 18608-7OuuOuOuOuuOOuuOΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ7-7uuOuOOOOOOuuuu1.651.8051.7248.282-1
219ΑΓΤΛΕΣΤΕΡ7-14uOuOOOOuOuuOOuOOOOuOOΚΠΡ15-6uuuuOuuuOuuuOuuuuOOOu1.801.6552.3847.62-
220ΑΓΠΤΟΤΕΝΑΜ10-7uuuOuuOOuOuOuuuOOΦΟΥΛΑΜ7-10uuuOuOOOOOuuOuOOO2.001.5050.0050.00-
221ΣΚΠΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ3-13OuOOOuOOOOOOOuOOΣΕΛΤΙΚ7-10uuOOuOOOuuOOuOOOu2.201.4030.3069.70-
222ΓΑ2ΚΑΕΝ8-7OOuOuOOuuOuuOuuΟΣΕΡ11-5uOuuuuuOuOuuuOuO1.701.7561.2938.71-
223ΙΤ1ΑΤΑΛΑΝΤΑ8-8uuuOuOuOOuOOOOuuΒΕΡΟΝΑ6-10OOOOOuOuOuOOuOuu1.751.7043.7556.25-
224ΙΤ1ΚΑΤΑΝΙΑ9-7OuuuuuOuuOOOuuOOΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ8-8OOuOuOuuuOuOuOOu1.601.8553.1346.88-
225ΙΤ1ΚΙΕΒΟ8-8OOOuOuOuuOuuOuOuΣΑΣΣΟΥΟΛΟ10-6uuuOuOuOOuOuOuuu1.502.0056.2543.75-
226ΙΤ1ΛΑΤΣΙΟ10-6OOOuuuOuuuuOuuOuΤΟΡΙΝΟ8-8uOOuOOuuOuuOuuOO1.751.7056.2543.75-
227ΙΤ1ΜΙΛΑΝ10-6OOuuuuuOOuuuuOOuΛΙΒΟΡΝΟ7-9OuOOuuOuuOOOOOuu1.901.5553.1346.88-
228ΙΤ1ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ10-5OuuuuOuuOOOuuuuΝΑΠΟΛΙ7-9OOuuOOOuOOOuuuOu1.701.7554.8445.16-
229ΙΤ1ΠΑΡΜΑ10-6uOOOOuuuuOuuOuuuΙΝΤΕΡ7-9OOuOuOuOuuOOuuOO1.751.7053.1346.88-
230ΙΤ1ΤΖΕΝΟΑ12-4OuuOuuuuuuuOuuuOΚΑΛΙΑΡΙ13-3OuuuuOuuuuuuuuOu1.502.0078.1321.88-
231ΤΟΥΑΚΙΣΑΣΠΟΡ5-9OOuOOuOOOuOuOuΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ6-8OuuuOuuOOOOOuO1.651.8039.2960.71-
232ΦΙΝΒΑΑΣΑ0-0ΤΟΥΡΚΟΥ0-01.601.850.000.00-
233ΦΙΝΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ0-0ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ1-0u1.601.85100.000.00-
234ΦΙΝΚΟΥΟΠΙΟ0-0ΓΙΑΡΟ1-0u1.701.75100.000.00-
235ΦΙΝΛΑΧΤΙ0-0ΕΛΣΙΝΚΙ0-01.851.600.000.00-
236ΦΙΝΜΑΡΙΕΧΑΜΝ1-0uΡΟΒΑΝΙΕΜΙ0-01.651.80100.000.00-
237ΦΙΝΧΟΝΚΑ0-0ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ0-01.751.700.000.00-
238ΓΕ1ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ4-10OOOOOOuOOuuOOuΧΕΡΤΑ7-8OuuuOOuOuOOuOuO1.601.8537.9362.07-
239ΓΕ1ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ8-7uOOuOOOuuOuuuOuΧΟΦΕΝΧΑΪΜ4-11OOOOOuOuOuOOOOu2.301.3540.0060.00-
240ΓΕ1ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ9-6uuuOOuuuuOOuuOOΜΠΑΓΕΡΝ7-8uuOuOOOuOuOOuOu2.201.4053.3346.67-
241ΓΕ1ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ4-11OuOOuOOuOOOOOuOΜΑΪΝΤΖ4-11OOOOOOuOOOuuOOu2.301.3526.6773.33-
242ΓΕ1ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ6-9OuuuOOOOOuOuOOuΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ8-6OOOOuuuuOuuOuu1.751.7048.2851.72-
243ΑΓΠΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ9-8uOOuuuuOuuOOuOuOOΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ9-8uuuuuuOuOOOOuOuOO1.701.7552.9447.06-
244ΑΓΠΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ7-10uuOOuOOuOOOuuOuOOΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ12-4OuuOuuuOuuuuuuuO1.551.9057.5842.42-
245ΑΓΠΚΑΡΝΤΙΦ6-11OuuOuOOuOOuOuOOOOΣΤΟΟΥΚ8-9uuOuOOOuOOuuOuuOO1.601.8541.1858.82-
246ΑΓΠΝΙΟΥΚΑΣΤΛ8-9uuOOuOOuOuuOOuuOOΣΟΥΟΝΣΙ12-5uuuuuOOuuuuuuOOOu1.701.7558.8241.18-
247ΑΓΤΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ11-10OuuOuOOuOuOuuuuuOOOuOΙΠΣΟΥΙΤΣ15-6OuuuOuuOuuOuuuOOuuuuu1.751.7061.9038.10-
248ΑΓΤΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ13-8OuuOuOOOuuuOuuuuuuOuOΜΙΛΓΟΥΟΛ10-11OOuuOOuOOOOuuOuuuuOOu1.651.8054.7645.24-
249ΑΓΤΜΠΑΡΝΣΛΕΪ11-10OOOOuOuuOuuOuOOuuOuuuΛΙΝΤΣ10-11uOuuuOOOuOuOOOuuuOOuO1.701.7550.0050.00-
250ΑΓΤΝΟΤΙΓΧΑΜ9-12uOOOuuuuOuuOOOOOOuuOOΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ10-11uOuOuOuOOuuOuuuOuOOOO1.801.6545.2454.76-
251ΑΓ2ΜΠΕΡΤΟΝ15-6uOuOOuuuuuuuuOOuuOuuuΧΑΡΤΛΠΟΥΛ13-8OuuOOOuuuOuOuOuuuOuuu1.502.0066.6733.33-
252ΑΓ2ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ14-7OOuuOuOOOOuuuuuuuuuuuΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ14-7OuuuuuOuuuOuuuOuuOOOu1.551.9066.6733.33-
253ΙΣ1ΟΣΑΣΟΥΝΑ8-8OOOuuOuOuOuOuOuuΒΑΛΕΝΘΙΑ8-8OOuuOuOOOuOuuuOu1.551.9050.0050.00-
254ΣΚΠΚΙΛΜΑΡΝΟΚ7-10uOOOuuuOOOuuOuOOOΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ9-7OuOuOOOuOuuuOuuu1.851.6048.4851.52-
255ΣΚΠΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ10-6uOuuOOuuOuOuuuuOΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ11-5uOOOuuuuuOuuuOuu1.651.8065.6334.38-
256ΣΚΠΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ10-7uOOuOuOuuOuOuOuuuΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.8-8uuOuuuOOOOuOuOOu1.751.7054.5545.45-
257ΣΤΣΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ8-8OOuuOuOOuOuuuOOuΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ7-9uOOuuOOOOuOOuuOu--46.8853.13-
258ΣΤΣΜΟΡΤΟΝ12-4uuuuuuOOuuuuuOOuΝΤΑΝΤΙ10-6OuOuOOOOuuuuuuuu--68.7531.25-
259ΣΤΣΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ6-10uOOOOuuuOuOOOOuOΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ8-7OuuOOOOuuOuOuuu--45.1654.84-
260ΣΤΣΦΟΛΚΕΡΚ7-9OOOOOOOOuuuuuuuOΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ10-6OuuOuuuOOuuuOuOu--53.1346.88-
261ΣΤΣΧΑΜΙΛΤΟΝ9-7OuuuuuOuuOOOuOOuΑΛΟΑ11-5uuOuOuuuuOuuuOuO--62.5037.50-
262ΣΚ1ΕΪΡ5-11uOOuuOOOuOOuOOOOΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ4-12uOuOOOOOOOOOOOuu--28.1371.88-
263ΣΚ1ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ7-9uOOOuuOOOuuOuOOuΙΣΤ ΦΑΪΦ8-8uOuuOOuOuuOuuOOO--46.8853.13-
264ΣΚ1ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ9-7uOuuOuOuOuuuuOOOΡΕΪΝΤΖΕΡΣ8-8OOuuOOOOuuuuuuOO--53.1346.88-
265ΣΚ1ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ8-8OuuOuOOOOuuOuOuuΜΠΡΕΧΙΝ3-13OOOOOuOOOuOOOuOO--34.3865.63-
266ΣΚ1ΦΟΡΦΑΡ9-7OOuOOuuuuOuuOuuOΑΡΜΠΡΟΟΥΘ4-12OOOOuOOuOuOuOOOO--40.6359.38-
267ΣΚ2ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ8-8OuOuOOOuuuOuuOuOΚΛΑΪΝΤ10-6OuOuuuuuuOuuuOOO--56.2543.75-
268ΣΚ2ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ5-11OOuOuuOuOOOuOOOOΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ7-9OOOuOuOuuOuuOOuO--37.5062.50-
269ΣΚ2ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ6-10OOOuuuOuOOuuOOOOΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ7-9OuOuOOOuOuuuuOOO--40.6359.38-
270ΣΚ2ΣΤΕΡΛ. ΑΛΜΠΙΟΝ6-10uOuOOOOuOuOuOuOOΕΛΓΚΙΝ3-13OOOOuOOOOuOOOuOO--28.1371.88-
271ΑΥ1ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ8-8uOOuOOuuOOuuOuOuΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ4-12uOOOOOOuOOuOOOOu2.101.4537.5062.50-
272ΠΟΡΜΑΡΙΤΙΜΟ5-8OuOOOOOuuuOOuΑΚΑΔΕΜΙΚΑ9-4uuuuuuOuuOuOO1.502.0053.8546.15-
273ΠΟΡΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ7-6uuuOuOuOuOuOOΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ6-7OOOuuOuOuuOuO1.601.8550.0050.00-
274ΙΣ1ΛΕΒΑΝΤΕ10-6uuuOOuOOuuuuuuOOΧΕΤΑΦΕ12-4uuOuuuOuOuuuuuOu1.452.1068.7531.25-
275ΙΣ2ΛΟΥΓΚΟ9-8uOOOuuuOOOuuuOuuOΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ11-5uOuuOuOOuuuuuuOu1.551.9060.6139.39-
276ΙΣ2ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ10-6uOOuuuOOuuOOuuuuΚΟΡΔΟΒΑ9-8uuuuuOuOOOOuuOuOO1.651.8057.5842.42-
277ΠΟΡΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ9-4uuuOuuOuOuOuuΕΣΤΟΡΙΛ6-7OOOOuOuOuuuuO1.551.9057.6942.31-
278ΤΟΥΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ6-8OuuOOOuOOOuOuuΚΑΣΙΜΠΑΣΑ8-6uOOOOuuuuOuuuO1.901.5550.0050.00-
279ΤΟΥΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ8-6uOuuOuuOOuuuOOΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ2-12OOOOOOuOOOOuOO1.801.6535.7164.29-
280ΙΣ2ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β7-10uuOuOuuuOOOOOOOOuΕΪΜΠΑΡ12-5OuuOuuuOOuuuuuuOu1.751.7055.8844.12-
281ΑΓΠΤΣΕΛΣΙ5-12uOuOOOOOuOOuOuOOOΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ7-9uOOOuuuuuOOOOuOO--36.3663.64-
282ΓΕ1ΑΜΒΟΥΡΓΟ5-10OOuOuOuOOOOuOuOΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ5-10uuOuOOuOOOOOuOO2.101.4533.3366.67-
283ΙΤ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ5-11OOOuOOuOOOOOuuOuΜΠΟΛΟΝΙΑ6-10OuOOOOuOuuOuuOOO2.001.5034.3865.63-
284ΑΥ1ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ7-8OuOOOOOOOuuuuuuΝΕΟΥΣΤΑΝΤ4-12OuOOOOuOOuOuOOOO1.901.5535.4864.52-
285ΑΥ1ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ8-8uOuOOuuuOOuOOuOuΡΙΝΤ9-7uOOOuuOuOOuuOuuu1.851.6053.1346.88-
286ΑΥ1ΤΡΕΝΚΒ. ΑΝΤΜΙΡΑ5-11OuuOOuOOOOuOOOuOΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ3-12OuuOOOOOOuOOOOO2.501.3025.8174.19-
287ΙΣ2ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β10-7OuuuuuOOuOOuuuuOOΧΙΡΟΝΑ9-8OOOuuuOuOuuuuOOOu1.851.6055.8844.12-
288ΒΕΛΒΑΑΣ. ΜΠΕΒΕΡΕΝ10-5uuOOuuuuuOOuuOuΓΑΝΔΗ7-8uOuOuOOuuOuOuOO1.651.8056.6743.33-
289ΒΕΛΛΙΡΣ8-7OuuuOuOOOOuuuuOΟΣΤΑΝΔΗ10-5OuuuuuuuOOuuuOO1.651.8060.0040.00-
290ΒΕΛΜΑΛΙΝ7-8uOuOOOOuuOOuuuOΚΟΡΤΡΑΪΚ11-4uOuuuuuOuuOuuOu1.801.6560.0040.00-
291ΒΕΛΣΑΡΛΕΡΟΥΑ9-6uOuuOOuOOuuuuOuΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ8-7uuuOuOuuOuOOOOu1.701.7556.6743.33-
292ΙΣ1ΣΟΣΙΕΔΑΔ7-9uOuuOOOOuOuOOuuOΕΣΠΑΝΙΟΛ7-9OuOOOuOuuOuOuuOO1.801.6543.7556.25-
293ΙΣ2ΜΙΡΑΝΤΕΣ9-8OuOuOuOOuuuuOuuOOΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ8-9uuuOuOOOOOuOuOuOu1.651.8050.0050.00-
294ΠΟΡΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ8-5OOuuuuuOuuOuOΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ.5-8OuOOuuuOuOOOO1.502.0050.0050.00-
295ΓΛΚΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ7-9uuuuOOOOOOOuOuuOΛΥΩΝ4-12OOOOOOOOOuuOuOuO1.751.7034.3865.63-
296ΙΤ1ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ5-11OuOOOOOOuOuOuOuOΡΟΜΑ10-6uOuOuuuOOOuuuuuO1.801.6546.8853.13-
297ΑΜΕΣΙΚΑΓΟ1-1uOΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ2-2OuOu1.751.7050.0050.00-
298ΑΜΕΦΙΛΑΔ. ΓΙΟΥΝ.2-1uuOΧΙΟΥΣΤΟΝ1-1Ou1.551.9060.0040.00-
299ΒΡΑΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ8-11uOOuOuOuOOuOuOOOOuuΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ-1.851.60-
300ΒΡΑΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ9-10OOOOOuOuuuOuuuuOuOOΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ10-9OuuOOOuOOuuuOuuuOOu1.751.7050.0050.00-
301ΑΜΕΚΟΛΟΡΑΝΤΟ1-1uOΣΑΝ ΧΟΣΕ1-0u1.751.7066.6733.33-
302ΑΜΕΒΑΝΚΟΥΒΕΡ0-3OOOΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ1-1uO1.801.6520.0080.00-
303ΑΜΕΚΟΛΟΜΠΟΥΣ1-1OuΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ1-0u1.651.8066.6733.33-
304ΒΡΑΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ10-9uOOOOuOuOuOOOuuuuuuΚΟΡΙΤΙΜΠΑ10-9uuOOuuuOOOuOOOuOuuu1.601.8552.6347.37-
305ΑΜΕΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ 3-0uuuΜΟΝΤΡΕΑΛ2-1Ouu1.751.7083.3316.67-
306ΑΜΕΝΤΑΛΑΣ0-4OOOOΤΟΡΟΝΤΟ1-2OOu1.701.7514.2985.71-
307ΑΜΕΣΟΛΤ ΛΕΪΚ1-1uOΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ1-1uO1.651.8050.0050.00-
308ΑΜΕΣΙΒΑΣ ΗΠΑ1-2OuOΣΙΑΤΛ1-2uOO1.751.7033.3366.67-
309ΙΣ1ΑΛΜΕΡΙΑ7-9OOOuuuOuOuuuOOOOΘΕΛΤΑ6-10OOuOOuOOOuOuuuOO1.601.8540.6359.38-
310ΙΣ2ΜΑΓΙΟΡΚΑ8-9OOuOuuOOuuOOOuOuuΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ13-3uOuuuuuuOuuuOuuu1.601.8563.6436.36-
311ΤΟΥΡΙΖΕΣΠΟΡ8-6uOOOuuOuuOuOuuΚΟΝΙΑΣΠΟΡ6-8uuuOOOOuOOOuOu1.601.8550.0050.00-
312ΑΓΠΝΟΡΓΟΥΙΤΣ13-4OuuOuOuuOuuuuuuuuΛΙΒΕΡΠΟΥΛ3-14uOOOuOOOOOOuOOOOO2.301.3547.0652.94-
313ΓΕ2ΑΑΛΕΝ9-6uOuuOuuOuOOuuuOΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ12-3OuuOuuuuOuuuuuu1.601.8570.0030.00-
314ΓΕ2ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ5-10OOOOOOOuuOOOuuuΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ5-10OOOuOuOuOOuOuOO1.801.6533.3366.67-
315ΓΕ2ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ7-7uuuuOOuuuOOOOOΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ7-8uOuOOOuOOOuuuOu1.751.7048.2851.72-
316ΓΑ1ΜΟΝΑΚΟ8-8OuuOOOuuuOuuOOuOΝΙΣ11-5OuuuuuOOuuOOuuuu1.751.7059.3840.63-
317ΑΓΠΧΑΛ13-4uuuuuuOuOOuuuOuuuΑΡΣΕΝΑΛ6-11OOOuuuOOOuOOOuuOO1.751.7055.8844.12-
318ΓΕ1ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ9-6OuuOOuuuOuOuOuuΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ8-7uuOOuuuuOuOuOOO2.001.5056.6743.33-
319ΑΥ1ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ4-12uOOOOuOOuOOOOuOOΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ8-8OOuuOuuOuOuOOuOu2.001.5037.5062.50-
320ΓΑ1ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ8-8OuOuuuuuuOuOOOOOΝΑΝΤ10-6OuOOuuOuuuOuuuuO1.502.0056.2543.75-
321ΓΑ1ΛΟΡΙΑΝ9-7OuOuOuOuOuOOuuuuΜΟΝΠΕΛΙΕ9-7OOOuuuuuuuOOuuOO1.502.0056.2543.75-
322ΓΑ1ΜΠΑΣΤΙΑ10-6uOuOuuuOuuOuuOuOΑΖΑΞΙΟ8-8uuuOOuOuOuuOuOOO1.601.8556.2543.75-
323ΓΑ1ΜΠΟΡΝΤΟ9-8uuuuOuOOuOuuOOOuOΓΚΙΝΓΚΑΜΠ13-3uuuuOuuuuuOuuOuu1.452.1066.6733.33-
324ΓΑ1ΡΕΜΣ8-8OuuuOOOuOuOuOuuOΣΟΣΟ6-11uOuOOOOOOuuuuOOOO1.551.9042.4257.58-
325ΙΣ1ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ5-11OOOuOOOuOOOuuOuOΜΠΕΤΙΣ5-11OuOOOOOOuOOuuuOO1.901.5531.2568.75-
326ΙΣ2ΟΥΕΛΒΑ7-10uuOOOOuOuOOuOuOOuΑΛΑΒΕΣ9-7uuOuOOuOOuuOuuOu1.651.8048.4851.52-
327ΙΣ2ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ6-10uOuOuOOOOOuuuOOOΜΟΥΡΘΙΑ13-4OuuOuOuuuuOuuuuuu1.651.8057.5842.42-
328ΑΓΠΕΒΕΡΤΟΝ6-10uuOOuOOOuOuOuOOOΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.5-12OuOOOOOOOuOOuuOuO1.751.7033.3366.67-
329ΓΕ1ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ7-8uOuuuuOOOOOOuOuΣΑΛΚΕ5-10OOuOOuOOuOOOOuu2.001.5040.0060.00-
330ΙΣ2ΤΕΝΕΡΙΦΗ10-7uOuuuuuOOOuOOuuOuΝΟΥΜΑΝΘΙΑ9-8uOOOuuOuuOOuuuOuO1.601.8555.8844.12-
331ΟΛΚΤΣΒΟΛΕ10-6OuuuOuuuOOOuuOuuΑΓΙΑΞ8-8OOuOuOOOOuuuOuuu2.101.4556.2543.75-
332ΤΟΥΜΠΕΣΙΚΤΑΣ8-6uuOuuOuOOuuuOOΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ4-10OOuOOOOOOuuOOu1.851.6042.8657.14-
333ΙΣ2ΣΑΡΑΓΟΣΑ10-7uuOOOOOuOuOuuuuuuΡΕΑΛ ΧΑΕΝ10-7OOuOuuOOuuOuuuuuO1.551.9058.8241.18-
334ΙΣ1ΣΕΒΙΛΛΗ4-12OOOOOuOuOOOuuOOOΓΡΑΝΑΔΑ8-8OuuOuuOuOuuOOOuO2.001.5037.5062.50-
335ΠΟΡΜΠΕΝΦΙΚΑ8-5OOuuuOuuuuuOOΟΛΑΝΕΝΣΕ7-6uuuuuOOOuOuOO--57.6942.31-
336ΒΡΑΑΤΛ.ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ10-9OOuuuuOuOuuOOuuuOOOΓΚΡΕΜΙΟ13-6uuuOuOOuuuuuuuOOOuu1.601.8560.5339.47-
337ΒΡΑΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ6-13uuOOOuOOOOOOuuuOOOOΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ18-1uuuuuuuuuuuOuuuuuuu1.601.8563.1636.84-
338ΒΡΑΜΠΑΪΑ12-7uOuOOOuuOOuuuuuuuuOΚΡΟΥΖΕΪΡΟ7-12OOuOuOOuOOuOOuOuOOu1.751.7050.0050.00-
339ΒΡΑΣΑΟ ΠΑΟΛΟ11-8OuuOOuuOOuuuOuOOuuuΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ8-11uOuOuOOOuOOOuOuuOuO1.701.7550.0050.00-
340ΓΑ1ΜΑΡΣΕΪΓ6-10uOOOOOuuOOOOuuuOΛΙΛ11-5OuuuuuuuuOuuOOuO1.502.0053.1346.88-
341ΙΣ1ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ1-15OOOOOuOOOOOOOOOOΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ10-6OOOuuuOuuOuuuuuO2.501.3034.3865.63-
342ΙΣ2ΑΛΚΟΡΚΟΝ13-3uOuuuuuuuOuuOuuuΣΑΜΠΑΝΤΕΛ9-8uuOuuuOOuOOOOuuOu1.551.9066.6733.33-
343ΒΡΑΚΡΙΣΙΟΥΜΑ7-12OOOuOuOOOOuOuOOuOuuΠΑΛΜΕΪΡΑΣ12-7OuuOuOuuOOuOuOuuuuu1.651.8050.0050.00-
344ΒΡΑΣΑΝΤΟΣ11-8uuuOOuuuuOOuOOuuOuOΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ4-15OOOOOOOOuuOOOuOuOOO1.801.6539.4760.53-
345ΒΡΑΦΛΑΜΕΝΓΚΟ11-8uuOuOuuuOOOOuOOuuuuΓΚΟΪΑΣ10-9OuOuOuuuOuOOOOuuuOu1.651.8055.2644.74-
346ΕΛΚΖΥΡΙΧΗ6-9OOuOuuOOuuOOuOOΒΑΣΙΛΕΙΑ10-5uuuOuOuuOOuOuuu1.901.5553.3346.67-
347ΝΟ1ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ1-0uΣΤΑΡΤ1-1Ou1.851.6066.6733.33-
348ΝΟ1ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ0-1OΣΑΝΤΝΕΣ0-1O2.101.450.00100.00-
349ΝΟ1ΒΙΚΙΝΓΚ1-0uΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ0-1O1.751.7050.0050.00-
350ΝΟ1ΜΟΛΝΤΕ1-0uΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 081-0u2.101.45100.000.00-
351ΝΟ1ΜΠΡΑΝ0-1OΛΙΛΕΣΤΡΟΜ1-0u2.001.5050.0050.00-
352ΝΟ1ΟΝΤ -ΣΤΑΜΠΑΕΚ0-1O2.001.50-
353ΝΟ1ΣΟΓΚΝΤΑΛ1-0uΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ1-0u1.851.60100.000.00-
354ΝΟ1ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ1-1uOΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ1-0u1.801.6566.6733.33-
355ΠΟΡΣΕΤΟΥΜΠΑΛ6-7OOOuuuuuOOOuOΜΠΡΑΓΚΑ8-5uuuOuuOOOOuuu1.551.9053.8546.15-
356ΤΟΥΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ8-6uOuuOOuOuOuOuuΣΙΒΑΣΠΟΡ4-10uOOuOOuOOOOOuO1.801.6542.8657.14-
357ΤΟΥΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ10-4uuuuuOuOOOuuuuΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ11-4uOuuuuuuOOOuuuu1.502.0072.4127.59-
358ΓΕ2ΚΟΛΩΝΙΑ11-4uuOuuOuuOuuOuuuΜΠΟΧΟΥΜ11-4OuuuuOuuuuuOuOu1.751.7073.3326.67-
359ΓΑ2ΣΑΤΟΡΟΥ8-8OOuOOuOuOuuOuuuOΛΑΝΣ9-7uuOOuuOuOuOuOuOu1.551.9053.1346.88-
360ΑΓΠΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ4-11OuOOOOOOOuOuuOOΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ8-8uuOuOOOuuOuOOOuu--38.7161.29-
361ΠΟΡΠΟΡΤΟ6-7OuuOuuOOOuOuOΡΙΟ ΑΒΕ10-3OuuuuuuuuuOuO1.801.6561.5438.46-
362ΙΣ1ΜΑΛΑΓΑ9-7uOuuOOOuuuOuuuOOΒΙΓΙΑΡΕΑΛ8-8OOuuuuOOOuOOuOuu1.551.9053.1346.88-
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα Live Football Streaming