Αρχική σελίδα
Κουπόνι ΟΠΑΠ
Αποτελέσματα
Προιστορία U-O
Best Under
Best Over
Αντίπαλοι
Αποδόσεις Un-Ov
Διοργανώσεις
Αποδόσεις άσσου
Αποδόσεις διπλού
Αποδόσεις 1X2
Κωδικοί ΟΠΑΠ
Σκορ/Αποδ.U-O
Ημ.Τελ./Αποδ.U-O
Θεωρία Under Over
Φιλικά sites
stoixima
στοιχημα
Ειδήσεις στοιχημα
bxpbet
bookenemy
freebets
ΚωδΔιορ.ΑγώναςΕντός έδραςU-OU-OΕντός και εκτός
143ΔΑΝΕΣΜΠΙΕΡΓΚ-ΡΑΝΤΕΡΣ u u O O O O u O O O3-711-14 u u O u O O O O u O u O u u u O O O O u O O u O u
144ΙΤ2ΚΡΟΤΟΝΕ-ΒΑΡΕΖΕ u O u2-16-1 u u u O u u u
145ΓΕ2ΑΟΥΕ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ O u u u3-15-4 O u O u O u O u u
146ΓΕ2ΚΟΤΜΠΟΥΣ-ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ O O u O u2-35-6 O O O O u u O u u u O
147ΓΕ2ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ.0-01-0 u
148ΔΑΝΒΕΣΤΣΑΕΛΑΝΤ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ0-02-0 u u
149ΣΟ1ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ-ΑΤΒΙΝΤΑΜΠΕΡΓΚ O O O0-30-6 O O O O O O
150ΣΟ1ΓΚΕΦΛΕ-ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ O O u u O u u4-35-10 O O O O u O u O O u O u O O u
151ΣΟ1ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ-ΚΑΛΜΑΡ u1-01-1 u O
152ΣΟ1ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ-ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ O u u u u u u u u u O O O u10-418-12 O u u u u u u u u O O u u O u u u u O O u O O u O u O O O u
153ΤΟΚΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ-ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ u u O O u O u u5-39-8 u u O u O u O u u O O u O O O u u
154ΕΛΒΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΣΙΟΝ O O u O O u u O O O O O u O u u O O u u8-1216-23 O u O O O u O u O u u O u O O O O O O O O O u O u O u u O u u O u O u u u O O
155ΕΛΒΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ-ΛΩΖΑΝΝΗ O O O O O u1-55-8 O u O u O u u O O O u O O
156ΑΡΓΟΛ ΜΠΟΪΣ-ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ u u u3-05-2 u u O u u O u
157ΒΕΛΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ-ΛΟΚΕΡΕΝ O u O u O u u O O u u u O O O u O O8-1017-17 O u O O u u O O u u u u O u O O u u u u O u O O O u O u O u O O O u
158ΓΕ1ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ.-ΑΝΝΟΒΕΡΟ u O u u u O O O O4-59-10 u O O O u u u u u O O u O O O O O u u
159ΙΤ2ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ-ΕΜΠΟΛΙ O0-10-3 O O O
160ΙΤ2ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ-ΑΒΕΛΙΝΟ0-00-1 O
161ΙΤ2ΚΑΡΠΙ-ΜΟΝΤΕΝΑ0-00-1 O
162ΙΤ2ΜΠΑΡΙ-ΛΑΤΙΝΑ0-01-0 u
163ΙΤ2ΜΠΡΕΣΙΑ-ΠΑΝΤΟΒΑ O O u1-23-4 O O O O u u u
164ΙΤ2ΝΟΒΑΡΑ-ΤΡΑΠΑΝΙ0-00-1 O
165ΙΤ2ΠΑΛΕΡΜΟ-ΡΕΤΖΙΝΑ O u u u O u u O5-311-4 u O u u u u O O u u u u u O u
166ΙΤ2ΣΠΕΤΣΙΑ-ΣΙΕΝΑ0-01-0 u
167ΙΤ2ΤΕΡΝΑΝΑ-ΠΕΣΚΑΡΑ O O u O1-34-6 u O O O O u u O u O
168ΙΤ2ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ-ΤΣΕΖΕΝΑ u u2-04-1 u u u u O
169ΠΟΡΓΚΙΜΑΡΑΕΣ-ΑΡΟΥΚΑ0-01-0 u
170ΑΡΓΜΠΕΛΓΡΑΝΟ-ΓΟΔΟΪ ΚΡΟΥΖ O u u2-15-2 u O u O u u u
171ΑΡΓΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ-ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ O u u O u O u u u u7-312-9 O O u u u u O O O u O O O u u u u u u u O
172CLAΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ-ΝΤΙΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ0-00-0
173ΑΓΤΓΟΥΙΓΚΑΝ-ΡΕΝΤΙΝΓΚ u u u u u O u u O7-211-7 u u u u O u u u u u O u O O u O O O
174ΑΓΤΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ-ΓΕΟΒΙΛ0-01-0 u
175ΑΓΤΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. u u u u4-07-2 u u u u u u u O O
176ΑΓΤΤΣΑΡΛΤΟΝ-ΜΠΟΛΤΟΝ O u O O u u u O4-411-7 u u u O O u u O O O u O u u u u O u
177ΑΓΤΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ O O O O O O O0-76-9 O u O u u O u O O u O O O O u
178ΑΓ1ΓΟΥΛΒΣ-ΡΟΔΕΡΑΜ O u u2-14-5 O O O u u O u u O
179ΑΓ1ΚΑΡΛΑΪΛ-ΓΟΥΟΛΣΟΛ O u u O u O3-36-8 O u O O u O u O O u u O O u
180ΑΓ1ΚΟΒΕΝΤΡΙ-ΣΟΥΙΝΤΟΝ O0-11-3 u O O O
181ΑΓ1ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ-ΟΛΝΤΑΜ u u O u O u u O u u O u8-418-6 u u u O O u u O u u u u u O u O u u u O u u u u
182ΑΓ1ΚΡΟΟΥΛΙ-ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ u1-02-1 u u O
183ΑΓ1ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ-ΠΡΕΣΤΟΝ O u1-12-3 O O u u O
184ΑΓ1ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ O O O O O u1-54-7 O O O O u O u O O u u
185ΑΓ1ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ-ΜΙΛΤ. ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ O O0-22-3 O u u O O
186ΑΓ1ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ-ΚΡΟΥ O u u u O u4-27-4 O u O O u u u O u u u
187ΑΓ1ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ-ΤΡΑΝΜΙΡ O u u u u4-15-6 O O O u O u u u O u O
188ΑΓ2ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ O u1-12-4 O u O u O O
189ΑΓ2ΓΟΥΙΚΟΜ-ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ u O u u u O O O u5-48-9 u O O O u O u u u O u O u O O u O
190ΑΓ2ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ-ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. O0-10-3 O O O
191ΑΓ2ΜΟΡΚΑΜ-ΣΚΑΝΘΟΡΠ0-01-0 u
192ΑΓ2ΜΠΕΡΙ-ΠΛΙΜΟΥΘ O0-10-2 O O
193ΑΓ2ΟΞΦΟΡΝΤ-ΓΙΟΡΚ O u u u u u O O u6-313-5 O u u u O u u u u u u u O u O O u u
194ΑΓ2ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ-ΣΑΟΥΘΕΝΤ u u O u u O4-27-7 u O u u O u O u u O O O O u
195ΑΓ2ΤΟΡΚΙ-ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ u u O2-14-3 O u u u O O u
196ΑΓ2ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ-ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ O0-12-1 O u u
197ΑΓ2ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ-ΕΞΕΤΕΡ u O u O2-25-4 u u O O O u u O u
198ΔΑΝΜΠΡΟΝΤΜΠΙ-ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ O O O u O u O u u O4-67-13 O O O O O O O u O O u u O u O u O O u u
199ΑΓΤΜΠΛΑΚΠΟΥΛ-ΜΠΕΡΝΛΙ u O u O u3-25-6 u O O O u u O O u u O
200ΔΑΝΑΑΡΧΟΥΣ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ O u u O O O O O O O u u O O O u O u O u u8-1315-22 O O u u u O O O u O O O O O u O u O u u u O O O O O O u u O u u O u O u O
201ΤΟΥΚΑΪΣΕΡΙ ΕΡΣΙΓΕΣ.-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ u u u3-05-2 u u O u u u O
202ΓΑ2ΑΡΛ-ΛΑΒΑΛ u u O2-14-3 u u O u O O u
203ΓΑ2ΚΛΕΡΜΟΝ-ΑΝΖΕ O u u O O O O O2-67-10 O u u u u O O O O O O u u O O O u
204ΓΑ2ΜΕΤΣ-ΣΕΡΚΛ ΜΠΑΣΤΙΑ0-01-0 u
205ΓΑ2ΝΑΝΣΙ-ΝΤΙΖΟΝ u O1-14-1 u u O u u
206ΓΑ2ΝΙΜ-ΙΣΤΡ u O O u u3-26-5 u u O O O u O u u u O
207ΓΑ2ΝΙΟΡ-ΜΠΡΕΣΤ u u u u4-07-1 u u u u u O u u
208ΓΑ2ΤΡΟΥΑ-ΚΡΕΤΕΪΓ O u u O2-23-4 O u u O O u O
209ΓΑ2ΧΑΒΡΗ-ΤΟΥΡ O u O O O1-45-8 O u O u u u O O u O O O O
210ΑΓΤΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ-ΝΤΕΡΜΠΙ O O O O O0-53-8 O u O u u O O O O O O
211ΓΑ1ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ-ΡΕΝ u u u u O u O u O O u u8-416-8 u u O u O u u u O u u O u u u u u O u O u O u O
212ΙΣ1ΑΤΛ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΕΛΤΣΕ O0-11-3 O O O u
213ΑΓ1ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ-ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ O u1-11-4 O O u O O
214ΑΓ1ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ.-ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ O u O1-22-4 O O u O O u
215ΣΚΠΙΝΒΕΡΝΕΣ-ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ u O u u u u O O O u u O u u O O9-721-12 u O u O u u u u u u u O O u O u O u u O u u O O u u u O O u O u u
216ΤΟΥΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ-ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ u u u u O u u u O O7-314-8 O u u u O u O u u O u u u u u u u O u O O O
217ΓΕ2ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ-ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ u O O O O u2-46-7 u O O u O O O u O O u u u
218ΓΕ2ΜΟΝΑΧΟ 1860-ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ O O u1-23-5 O O O u O u O u
219ΑΓΤΛΕΣΤΕΡ-ΚΠΡ u O O u O u3-36-7 O u O O u O u O O O u u u
220ΑΓΠΤΟΤΕΝΑΜ-ΦΟΥΛΑΜ O u O u u u O u u O u u u9-415-15 O O u O u O O u u u u u u O O O O u u u u O O u O O u O u O
221ΣΚΠΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ-ΣΕΛΤΙΚ u O O O O O u u O O O O O u O O O u O u u O O u O O O8-1922-31 O u u O u O u O O O O O u u u u O u O O O O O O u u O u O O O u u u O O O u u u O O O O u O u u O O
222ΓΑ2ΚΑΕΝ-ΟΣΕΡ O u u u u O O O4-410-7 O u u u u u u O u u u u O O O O O
223ΙΤ1ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΒΕΡΟΝΑ O u u O2-23-6 O O u O O u O u O
224ΙΤ1ΚΑΤΑΝΙΑ-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ u O u u O u O4-310-5 u u O u u O O u O u u u O u u
225ΙΤ1ΚΙΕΒΟ-ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ u1-02-0 u u
226ΙΤ1ΛΑΤΣΙΟ-ΤΟΡΙΝΟ u u u O O u u5-210-5 O u u u u O u O u O O u u u u
227ΙΤ1ΜΙΛΑΝ-ΛΙΒΟΡΝΟ O u O u u3-26-5 O u O u u O u O u u O
228ΙΤ1ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ-ΝΑΠΟΛΙ u O u O O O u3-46-9 u u O O u O u O O O u O O u O
229ΙΤ1ΠΑΡΜΑ-ΙΝΤΕΡ u O O O O u O u u O u u u O u8-718-13 u O O u u O O u O u u u O O u u u u O u O u u u O u O O u u O
230ΙΤ1ΤΖΕΝΟΑ-ΚΑΛΙΑΡΙ u O O O u O O u O u4-68-13 O u O O u O u O u O O u O O u u O O u O O
231ΤΟΥΑΚΙΣΑΣΠΟΡ-ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ u O1-13-1 u u O u
232ΦΙΝΒΑΑΣΑ-ΤΟΥΡΚΟΥ u O u u O u O O O O u5-612-10 u u O O u O u O O u u u O O u O u O u u u O
233ΦΙΝΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ-ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ0-00-0
234ΦΙΝΚΟΥΟΠΙΟ-ΓΙΑΡΟ O O u O u O O u u O4-612-11 O u O O u O u O u O u O u O u u u u u u O O O
235ΦΙΝΛΑΧΤΙ-ΕΛΣΙΝΚΙ u O u O u u O u O O O u O u u8-720-13 u u u u O O u u O u u u O O O u u O O u O u u O u u O u O u u O u
236ΦΙΝΜΑΡΙΕΧΑΜΝ-ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ u O O O O u2-46-6 u u O O u O O u O O u u
237ΦΙΝΧΟΝΚΑ-ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ O O u u O u u O u u6-412-8 O O O u u u u O O O u u u O u u u u u O
238ΓΕ1ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΧΕΡΤΑ u O1-12-3 u O O O u
239ΓΕ1ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ O u O O u O2-44-8 O u u O u O O O u O O O
240ΓΕ1ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ-ΜΠΑΓΕΡΝ O0-11-1 O u
241ΓΕ1ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΜΑΪΝΤΖ O u u u u O u5-210-5 u O u u u u u u u u O O O u O
242ΓΕ1ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ u O u O O O u u4-49-8 O u O O u O O O O u O u u u u u u
243ΑΓΠΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ u O u u u u5-18-6 u u u O O u O u u u O O u O
244ΑΓΠΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ O u1-14-2 O u u O u u
245ΑΓΠΚΑΡΝΤΙΦ-ΣΤΟΟΥΚ u u O u O u u u6-29-9 O u u O u O O u O O O O u u O u u u
246ΑΓΠΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΣΟΥΟΝΣΙ O u O1-24-3 O u u u O u O
247ΑΓΤΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ-ΙΠΣΟΥΙΤΣ u O O O u u O O O O u4-79-13 u O O O O O u O u u O O u u O O O O O u u u
248ΑΓΤΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ u u O2-13-5 O u O u O O O u
249ΑΓΤΜΠΑΡΝΣΛΕΪ-ΛΙΝΤΣ O O O u1-34-6 u O O O O O O u u u
250ΑΓΤΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ O u u u O O3-39-5 u O u u u u u u u O O O O u
251ΑΓ2ΜΠΕΡΤΟΝ-ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ u1-02-0 u u
252ΑΓ2ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ0-01-0 u
253ΙΣ1ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ O u u u u u O u u u O u u u u12-319-12 O u u O u u u O u u u u u O u u u O u u O O O u u O u u O O O
254ΣΚΠΚΙΛΜΑΡΝΟΚ-ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ u u u O O O3-35-6 u u O u O O O O u O u
255ΣΚΠΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ-ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ u u u O u u u u u O u O u u11-320-11 u u O u u O u u O u u u u O u O u u u u O O u u O O u O u u O
256ΣΚΠΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ-ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. u u O u O O O O u u u O O u u u O9-818-13 u u O u u O u O O O u O O O O u u u u u O u O u u u u u O O u
257ΣΤΣΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ-ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ u O O1-24-4 u u u O O O O u
258ΣΤΣΜΟΡΤΟΝ-ΝΤΑΝΤΙ u O u u u O u O O u O6-515-10 u O u u O u u u u u u O O O u u O u O u u O O O u
259ΣΤΣΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ-ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ u u2-03-3 u O u O u O
260ΣΤΣΦΟΛΚΕΡΚ-ΡΕΪΘ ΡΟΒΕΡΣ u u u u O O u O u u O u O u u O10-619-15 u u u u O u u O O u O u u O u u O O O u O O u u O O u O u u u u O O
261ΣΤΣΧΑΜΙΛΤΟΝ-ΑΛΟΑ u u O u u u u6-18-6 O u O u O O u u u O u u u O
262ΣΚ1ΕΪΡ-ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ u O u O u O3-36-6 u O u O u u O O u u O O
263ΣΚ1ΕΡΝΤΡΙΟΝΙΑΝΣ-ΙΣΤ ΦΑΪΦ u O u O O u O3-410-7 u O u u O O O u u O u O u u u O u
264ΣΚ1ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ u u2-02-2 O u u O
265ΣΚ1ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ-ΜΠΡΕΧΙΝ O O O O u u u O u O O u O O O5-109-20 O O O O O O O u O O u u u O O u u O O u O O u O O O u O O
266ΣΚ1ΦΟΡΦΑΡ-ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ u O O O u O u u u O u O u7-616-14 u u u u u O O O u u O O O u u O u u u O O u O u u O O O u O
267ΣΚ2ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ-ΚΛΑΪΝΤ O O O O O u u2-59-8 u u O O u u u O O O O O u u O u u
268ΣΚ2ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ-ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ O O u O u O O u O O u O u O u u7-917-16 u O O O u u O u u O O u O O u u O O u u O u O O u O O u u O u u u
269ΣΚ2ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ-ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ O u u u u u O O O O u6-513-10 u O u u u u O u O u u u u O O O u O O O O u u
270ΣΚ2ΣΤΕΡΛ. ΑΛΜΠΙΟΝ-ΕΛΓΚΙΝ u O u O O O O u u4-56-13 O u O O u O O O O u O u O O O u O O u
271ΑΥ1ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΒΑΚ ΠΕΛΕΤΣ u O u2-14-4 u u O O O O u u
272ΠΟΡΜΑΡΙΤΙΜΟ-ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ O u u O u u u u u O u8-314-10 O u u u u O u O O O u u u u O O u O u O u u O u
273ΠΟΡΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ-ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ O u u O u O O O u O u u6-611-15 O O u u u O O O u O O O O u O O u u O u u O u O u O
274ΙΣ1ΛΕΒΑΝΤΕ-ΧΕΤΑΦΕ O u u u u u O u O u7-313-8 O O O u u u u u u u O O u O O u u O u u u
275ΙΣ2ΛΟΥΓΚΟ-ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ O0-12-1 u O u
276ΙΣ2ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ-ΚΟΡΔΟΒΑ O u O u u3-24-7 O O O u u O u O O u O
277ΠΟΡΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ-ΕΣΤΟΡΙΛ u O1-13-2 u u O O u
278ΤΟΥΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ u O O O1-33-6 u u O O O O O O u
279ΤΟΥΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ-ΕΛΑΖΙΓΚΣΠΟΡ u O u2-14-3 u O u O u u O
280ΙΣ2ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β-ΕΪΜΠΑΡ u1-01-2 O u O
281ΑΓΠΤΣΕΛΣΙ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ O O O u u O O O u O3-77-15 u O u O O O u O u u O O O O O O O u O O O u
282ΓΕ1ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ O u u u O u u O O u O u u8-517-12 O O O u u O u O u O u u u u u O u u O O O u O u u O u u u
283ΙΤ1ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ u O O u O O O O u u u u O6-715-11 u u O O u O u O O u u O u O O O u O u u u u u O u u
284ΑΥ1ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ-ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ u u u u O u O5-211-4 u u O u u u u u O u u O u O u
285ΑΥ1ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ-ΡΙΝΤ O u u O u O O u u u O u O u u u u u u u O O u15-823-26 O O u O u O u O u O O O O O u u u O u O O O u u O O u O O u u u O O u u O u u u u u u O O O O u O
286ΑΥ1ΤΡΕΝΚΒ. ΑΝΤΜΙΡΑ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ u O O u u O O u u O O O O O u O6-1015-19 O u u O u u O u u u u O O O O O u u u O O u O O O O u O O u O u O O
287ΙΣ2ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β-ΧΙΡΟΝΑ O O O0-33-4 O u O u O u O
288ΒΕΛΒΑΑΣ. ΜΠΕΒΕΡΕΝ-ΓΑΝΔΗ u u2-04-1 u u u u O
289ΒΕΛΛΙΡΣ-ΟΣΤΑΝΔΗ O u1-14-3 O u O u u O u
290ΒΕΛΜΑΛΙΝ-ΚΟΡΤΡΑΪΚ u u u u u u O6-111-6 O u u u u u u u O u u u u O O O O
291ΒΕΛΣΑΡΛΕΡΟΥΑ-ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ u O u O O O O O O u3-79-13 u O O O u u O u O O O u O O u u O u O u O O
292ΙΣ1ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΕΣΠΑΝΙΟΛ u O u u O u u u u u u9-212-10 u O O O u O u u O u O u u u u u O u O u O O
293ΙΣ2ΜΙΡΑΝΤΕΣ-ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ u1-02-1 u u O
294ΠΟΡΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. u O u O u u u u O O6-414-9 O u O u u u O O u u O u u O u u u u O u O u O
295ΓΛΚΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΛΥΩΝ u O u u u u u O u u u u O u O11-423-11 u u O O u u u u u u u u u u O O u O O u u u u O u O u u O O u u O u
296ΙΤ1ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΡΟΜΑ O O O u u u O O u O O u u6-712-17 O u O O O O u O u u u u O u O u u O O u O O O O O O u u O
297ΑΜΕΣΙΚΑΓΟ-ΝΙΟΥ ΙΝΓΚΛΑΝΤ u O u u O u O O u u O O O u u O O O u O9-1118-22 u O O O u O u O O u u u O O O u u O u O O O O O O u O u O u u O u O u O u u u O
298ΑΜΕΦΙΛΑΔ. ΓΙΟΥΝ.-ΧΙΟΥΣΤΟΝ u u O O u3-26-5 O u u u O u O O O u u
299ΒΡΑΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ--
300ΒΡΑΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ-ΦΙΓΚΕΪΡΕΝΣΕ O O u u u u u O O5-49-8 O O O O u u u u u u u u u O O O O
301ΑΜΕΚΟΛΟΡΑΝΤΟ-ΣΑΝ ΧΟΣΕ O u u u u O u u u u u O O O9-518-9 O u O u u O u u u u O u u u u u u u u O u O O O u O u
302ΑΜΕΒΑΝΚΟΥΒΕΡ-ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ O O O u1-33-7 O O O O u O O O u u
303ΑΜΕΚΟΛΟΜΠΟΥΣ-ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ O u O u u u u u u u u u u O u O12-417-17 O O u O u O O u u O u O u O u O u u O O u u u u u u O O u u O O O O
304ΒΡΑΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ-ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ0-00-0
305ΑΜΕΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ -ΜΟΝΤΡΕΑΛ u u O2-14-2 u O u u O u
306ΑΜΕΝΤΑΛΑΣ-ΤΟΡΟΝΤΟ u O O u u u4-28-4 O u u O u O u u u u u O
307ΑΜΕΣΟΛΤ ΛΕΪΚ-ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΤΑΪΜΠΕΡΣ u O O O O O1-54-7 u u O O O O O O u O u
308ΑΜΕΣΙΒΑΣ ΗΠΑ-ΣΙΑΤΛ u u u O u O u5-28-7 u u u u O O u O u O O O u O u
309ΙΣ1ΑΛΜΕΡΙΑ-ΘΕΛΤΑ u u u3-05-2 u u u O u u O
310ΙΣ2ΜΑΓΙΟΡΚΑ-ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ O O u O O O u u O u u u u u O8-717-15 O u O O O O O u O u O O O u O u O u u u u u u u u u O u u u O O
311ΤΟΥΡΙΖΕΣΠΟΡ-ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ u u u u O4-16-5 u O u u u O u u O O O
312ΑΓΠΝΟΡΓΟΥΙΤΣ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ O O O0-31-6 O O u O O O O
313ΓΕ2ΑΑΛΕΝ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ O O0-22-2 O u O u
314ΓΕ2ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ-ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ O u O1-24-3 O u u u u O O
315ΓΕ2ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ O u u u O u4-28-6 O u u O u u u u O u u O O O
316ΓΑ1ΜΟΝΑΚΟ-ΝΙΣ u u O u u u u O u O u8-314-8 u u u O O O u u u u u u u O u u O O u O O u
317ΑΓΠΧΑΛ-ΑΡΣΕΝΑΛ O O0-21-5 O O O O O u
318ΓΕ1ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ u u O u O O O u O u5-59-12 O u u u O O u O O u O O O O u u O O u u O
319ΑΥ1ΓΚΡΟΝΤΙΓΚ-ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ O0-12-1 u O u
320ΓΑ1ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ-ΝΑΝΤ u u2-03-3 O u O u u O
321ΓΑ1ΛΟΡΙΑΝ-ΜΟΝΠΕΛΙΕ O u O O O u O O2-65-13 O O O u u O O O O O u O O O O O u u
322ΓΑ1ΜΠΑΣΤΙΑ-ΑΖΑΞΙΟ O u u O u O u u u6-314-4 O u u u u u u O O u O u u u u u u u
323ΓΑ1ΜΠΟΡΝΤΟ-ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ u u O u O u4-27-4 u u u O u O O u O u u
324ΓΑ1ΡΕΜΣ-ΣΟΣΟ u1-03-0 u u u
325ΙΣ1ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ-ΜΠΕΤΙΣ u u O u O O3-37-7 u u u u u O O O u u O O O O
326ΙΣ2ΟΥΕΛΒΑ-ΑΛΑΒΕΣ u u u3-05-2 O u u u u u O
327ΙΣ2ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ-ΜΟΥΡΘΙΑ u u u u u O5-19-5 O O u u u O u u u u O O u u
328ΑΓΠΕΒΕΡΤΟΝ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. O u O O u u u O u u O O u u8-616-13 O u O u O O O O u u u u u O O u O u u u O O O u u O u u u
329ΓΕ1ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ-ΣΑΛΚΕ O u O u u O u u O O u O u O O7-810-20 O O O u O O u u u u O O u u O O u O O u O O O O u O O O O O
330ΙΣ2ΤΕΝΕΡΙΦΗ-ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ u u O u u u5-110-4 u u u O u O u u u u O u O u
331ΟΛΚΤΣΒΟΛΕ-ΑΓΙΑΞ O O O u1-33-5 u O u O O O O u
332ΤΟΥΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ u u O O O u u O O O u O O O u O6-1012-21 O u u u O O O O O O O u u u u O O O O O O u O u u O O u O u O O O
333ΙΣ2ΣΑΡΑΓΟΣΑ-ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ0-00-1 O
334ΙΣ1ΣΕΒΙΛΛΗ-ΓΡΑΝΑΔΑ O O0-21-4 O O u O O
335ΠΟΡΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΟΛΑΝΕΝΣΕ O u O O O u2-45-7 O O u O O u O u u O u O
336ΒΡΑΑΤΛ.ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ-ΓΚΡΕΜΙΟ u u O u u u u u u u9-114-7 O u u u O u O u u O u O u u O u O u u u u
337ΒΡΑΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ O O O u O O O O u u3-710-9 O O O O u u u u O u O u O O O u u u u
338ΒΡΑΜΠΑΪΑ-ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ O u u O2-22-7 O O O O u u O O O
339ΒΡΑΣΑΟ ΠΑΟΛΟ-ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ O u O O O O O u O u3-710-11 u u O u u u O u O O O O O O u u O O O u u
340ΓΑ1ΜΑΡΣΕΪΓ-ΛΙΛ u u u O O u O O O u O O u u7-715-14 u u u u O u u O O O u u u O u O O O u O O O O O O u u u u
341ΙΣ1ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ O O O u u O O O u O O u O u O5-1014-20 O O O O u u O u u u u O O O O O u u u O O O u O O u u O O u O O O u
342ΙΣ2ΑΛΚΟΡΚΟΝ-ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ O u O1-23-3 O u u u O O
343ΒΡΑΚΡΙΣΙΟΥΜΑ-ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ O0-10-2 O O
344ΒΡΑΣΑΝΤΟΣ-ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ u u u u4-06-2 O u u u u u u O
345ΒΡΑΦΛΑΜΕΝΓΚΟ-ΓΚΟΪΑΣ u u O u u O O u O O u6-511-10 u u u O O u u u u O O O O O u O u u O O u
346ΕΛΚΖΥΡΙΧΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ u u u O O O O u u u O O u O u O u O u O O O O O u O O O u u13-1721-38 u u u O u O u O O O O O O O u u u O u O O O O O u O O O u O u O u O O u O u O u O O O O O O O O O u
347ΝΟ1ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ-ΣΤΑΡΤ u O O O u u u u u6-38-9 u O O O O O O O u u u u O u u O u
348ΝΟ1ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ-ΣΑΝΤΝΕΣ O u1-12-2 u O O u
349ΝΟ1ΒΙΚΙΝΓΚ-ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ O O u u u u4-28-4 O u O u O u O u u u u u
350ΝΟ1ΜΟΛΝΤΕ-ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 08 u O O1-22-4 O u O O O u
351ΝΟ1ΜΠΡΑΝ-ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ u u O O O O u O O O u u O u6-812-17 u O O O u u O u O O O O u u u O O O u O O u O O u O O u u
352ΝΟ1ΟΝΤ -ΣΤΑΜΠΑΕΚ--
353ΝΟ1ΣΟΓΚΝΤΑΛ-ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ u O O u u u O4-36-8 u O O O O u u u O u O u O O
354ΝΟ1ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ O O O O u u u u O4-56-11 O O O O O O O O u O u u u u O O u
355ΠΟΡΣΕΤΟΥΜΠΑΛ-ΜΠΡΑΓΚΑ u O O O u O O O u u u u6-613-12 u u u O O O O u u O u O O u O u O u u O u O O u u
356ΤΟΥΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ-ΣΙΒΑΣΠΟΡ O O O u O O1-55-8 O u O u u O u u O O O O O
357ΤΟΥΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡΑΜΠΟΚ-ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ O O u1-23-5 O u O O O O u u
358ΓΕ2ΚΟΛΩΝΙΑ-ΜΠΟΧΟΥΜ O u O u u O3-35-7 O u O O O O u u u O O u
359ΓΑ2ΣΑΤΟΡΟΥ-ΛΑΝΣ u u u3-05-2 u u O u u O u
360ΑΓΠΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ O u O u u O O O u4-58-11 O O u O O u u u u O O O u O u O O u O
361ΠΟΡΠΟΡΤΟ-ΡΙΟ ΑΒΕ u u O O O O u u O O4-610-11 u O u u u O u u O O O u O u u u O O O O O
362ΙΣ1ΜΑΛΑΓΑ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ O O u u u u u O u O O6-512-11 O O O O u u u u u u O u u O O u O u O u O O u
Χρήσιμες σελίδες : betcosmos stoixima Προγνωστικά Βαθμολογίες Στατιστικά Helpbet Στοιχημα Live Football Streaming